กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ 2564

  • กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ 2564

    กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ 2564

           

                  ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ   จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 

    ขอบคุณทุกแรงกายและแรงใจที่มอบให้กับ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) เสมอมา