กรอกใบสมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์

Apply Online

   ที่อยู่เดียวกันกับทะเบียนบ้านรายละเอียดเกี่ยวกับพี่น้องของท่าน

ลำดับ ชื่อ อายุ เพศ สถานศึกษา / สถานที่ทำงาน
1
2
3

ประวัติการศึกษา

ระดับ สถานศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา แผนก เกรด
จาก ถึง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่น ฯ


ประสบการณ์ทำงาน

วัน เดือน ปี ชื่อบริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
เงินเดือน สาเหตุที่ออก
จาก ถึง เริ่ม ล่าสุด

ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด
ไม่ได้
คอมพิวเตอร์
ไม่ได้

พอใช้

ดี

ดีมาก
MS Word
ไม่ได้

พอใช้

ดี

ดีมาก
MS Excel
ไม่ได้

พอใช้

ดี

ดีมาก
MS Power Point
ไม่ได้

พอใช้

ดี

ดีมาก
ขับรถยนต์
ไม่ได้

พอใช้

ดี

ดีมาก
ใบขับขี่
มี

ไม่มี

* ถ้ามี ท่านมีใบขับขี่ใดบ้าง
รถยนต์
ใบอนุญาติเลขที่

จังหวัด

ออกให้เมื่อ
รถจักรยานยนต์
ใบอนุญาติเลขที่

จังหวัด

ออกให้เมื่อ
ใบขับขี่รถบรรทุก
รถบรรทุกประเภท
ใบอนุญาติเลขที่

จังหวัด

ออกให้เมื่อ

งานอดิเรก
กีฬาที่ชอบ
ความรู้ความสามารถพิเศษ
อุปนิสัยส่วนตัวของท่าน
จุดแข็งของท่าน
จุดอ่อนของท่าน

ปัญหาระบบงานในองค์กรเดิม

จุดเด่นงานในองค์กรเดิม

รายละเอียด / ข้อมูลฉุกเฉิน

7. มียานพาหนะที่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
ไม่มี
อื่นๆ
8. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ได้
ไม่ได้
อื่นๆ ระบุ
9. ชื่อผู้ค้ำประกัน