ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

 

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดสถานที่ทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
อัตรา : 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. จัดทำรายงาน 56-1 One report
4. ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ สนับสนุนคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับ                                                                          ดูแลกิจการที่ดีเพื่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่เกี่ยวข้อง
6. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการหรือผู้บริหาร
7. จัดอบรมให้ความรู้ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ                                                                        ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรทราบ
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คุณสมบัติ

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. จบการศึกษา ป.ตรี ทางด้านกฎหมาย มีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน พรบ. บริษัทมหาชน พรบ.หลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ทางด้านธุรกิจ บัญชี (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ อย่างน้อย 1-3 ปี
4. อายุไม่เกิน 45 ปี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
6. สามารถใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Google Meet หรือ Zoom ได้เป็นอย่างดี
7. เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ของ IOD