รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลและเกียรติประวัติ

Awards & Recognitions

 • 2548 รางวัลที่ได้รับ

  - รางวัลผู้รับเหมาที่มีกิจกรรมความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี จาก SCCC

 • 2549 รางวัลที่ได้รับ

  - รางวัลผู้รับเหมาที่มีกิจกรรมความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี จาก SCCC
  - รางวัลสถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติดดีเด่น
 • 2553 รางวัลที่ได้รับ

  - รางวัลผู้ขนส่งยอดเยี่ยม จาก SCCC

 • 2555 ความสำเร็จที่ได้รับ

  - ผ่านการตรวจประเมินโครงการอู่สีเขียว โดยชมรมอินทรีโลจิสติกส์ หัวใจสีเขียว

 • 2556 รางวัลที่ได้รับ

  - รางวัลกิจกรรมด้านการบริหารความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี จาก SCCC
  - รางวัลปรับปรุงพัฒนาฟลีตดีเด่น จากอินทรีคอนกรีต
 • 2557 รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ

  - ประกาศเกียรติคุณสำหรับ ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity เทียบเท่ามาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
  เป็นส่วนสำคัญทำให้ปูนอินทรีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ5
  - รางวัลผู้ประกอบการขนส่งดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการ จากอินทรีคอนกรีต
 • 2558 รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ

  - รางวัลผู้ประกอบการขนส่งยอดเยี่ยม อันดับ 2 จากอินทรีคอนกรีต
  - ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่ามีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1
 • 2559 รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ

  - Certificate of Achievement 1st Runner up Subcontractor Award for successful service and demonstrating a high standard of transportation

Awards & Recognitions

การรับรองคุณภาพ

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

International Organization for Standardization 9001:2015

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:2007

Q Mark
Q Mark

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก