รู้จักเรา

คณะกรรมการบริหาร

 

> นายนพพร เทพสิทธา

นายนพพร เทพสิทธา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
.............
คุณวุติการศึกษา/ประวัติ
..............
ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป
2560-ปัจจุบัน    
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2558-ปัจจุบัน    
อนุกรรมาธิการด้านศาสนา และ นักวิชาการ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  การท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557-ปัจจุบัน   
กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2556-2560
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2554- ปัจจุบัน   
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2548- ปัจจุบัน   
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)