รู้จักเรา

คณะกรรมการบริหาร

 

> นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
.............
คุณวุติการศึกษา/ประวัติ
..............
ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป
2554-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน   
กรรมการ บริษัท เทคเนอร์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอลเทล พาวเวอร์ จำกัด
2543-ปัจจุบัน  
กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอซี จำกัด (มหาชน)
2535-ปัจจุบัน  
กรรมการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด