รู้จักเรา

คณะกรรมการบริหาร

 

> ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ

ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
.............
คุณวุติการศึกษา/ประวัติ
..............
ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป
2551-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษทางธุรกิจและเศรษฐกิจ กลุ่มไทยรัฐ
2556-2562     
กรรมการกลาง และสมาชิกสภา สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558-2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
2549-2555
กรรมการและเลขานุการ International Banking Security Association (IBSA)
2542–2551
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารกรุงเทพ
2544–2550
กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาขน)
2543-2546
กรรมการ บริษัท เซทเทรด ดอท คอม จำกัด
2539-2544    
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
2535- 2542   
เจ้าหน้าที่บริหาร (SVP VP, AVP) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)