รู้จักเรา

คณะกรรมการบริหาร

 

>คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์

คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
.............
คุณวุติการศึกษา/ประวัติ
..............
ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป
2560-ปัจจุบัน
บริษัท พลังแสง จำกัด
2558-2560
SVP-National Sale บริษัท อิตัลไทย จำกัด
2556-2558
VP-Strategy and risk management บริษัท อนันดา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2538-2556
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท ปูนย์ซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)