รู้จักเรา

คณะกรรมการบริหาร

คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

 

> คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
.............
คุณวุติการศึกษา/ประวัติ
..............
ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป
2561-ปัจจุบัน  
กรรมการ บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
2536-2561
กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2529-2561
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาลีสซิ่ง จำกัด