คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท 8 ท่านดังนี้

นายนพพร  เทพสิทธา
นายนพพร เทพสิทธา

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

นายวิบูลย์  รัศมีไพศาล
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

กรรมการอิสระ

นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์
นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์

กรรมการอิสระ

นายณัฐพล  ขจรวุฒิเดช
นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช

กรรมการ

นางสุวรรณา  ขจรวุฒิเดช
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

กรรมการ

นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

กรรมการ

นางสาวชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
นางสาวชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

กรรมการ