คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท 8 ท่านดังนี้

นายนพพร  เทพสิทธา
นายนพพร เทพสิทธา

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

นายวิบูลย์  รัศมีไพศาล
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

กรรมการอิสระ

นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์
นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์

กรรมการอิสระ

นายณัฐพล  ขจรวุฒิเดช
นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช

กรรมการ

นางสุวรรณา  ขจรวุฒิเดช
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

กรรมการ

นางสาวสุดารัตน์  ขจรวุฒิเดช
นางสาวสุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช

กรรมการ

นางสาวสิริมา  ขจรวุฒิเดช
นางสาวสิริมา ขจรวุฒิเดช

กรรมการ

นางสาวสิริรัตน์  ขจรวุฒิเดช
นางสาวสิริรัตน์ ขจรวุฒิเดช

กรรมการ