คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นางสุวรรณา  ขจรวุฒิเดช
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวสุดารัตน์  ขจรวุฒิเดช
นางสาวสุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

นายอธิคม  วงศ์ส่องจ้า
นายอธิคม วงศ์ส่องจ้า

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน

นางสาวณัฐธิชา สุพร
นางสาวณัฐธิชา สุพร

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ1

นางสาวบงกช โพธิ์ทอง
นางสาวบงกช โพธิ์ทอง

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ2