คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นางสุวรรณา  ขจรวุฒิเดช
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายอธิคม  วงศ์ส่องจ้า
นายอธิคม วงศ์ส่องจ้า

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน

นางสาวชนันพัทธ์ มีเกียรติกุลธร
นางสาวชนันพัทธ์ มีเกียรติกุลธร

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ1

นางสาวธันย์ณภัทร วงศ์ประเสริฐ
นางสาวธันย์ณภัทร วงศ์ประเสริฐ

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ2