ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน


ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน


   บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด     
ชื่อย่อ   :      
เลขทะเบียนบริษัท  :      
ประเภทธุรกิจ  :      
เว็บไซต์   :https://menatransport.co.th   
ปีที่ก่อตั้ง   :      
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์:      
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  :      
ทุนจดทะเบียน  :      
ทุนชำระแล้ว  :      
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :      
รอบระยะเวลาบัญชี  :      
ผู้ถือหุ้น   :      
ติดต่อ   :สำนักงานใหญ่    
    :โทรศัพท์     
    :โทรสาร     
    :E-mail     
           
    :สำนักงานกรุงเทพฯ    
    :โทรศัพท์     
    :โทรสาร     
    :E-mail     
           
    :สำนักงานเลขานุการบริษัท   
    :โทรศัพท์     
    :โทรสาร     
    :E-mail     
           
    :นักลงทุนสัมพันธ์    
    :โทรศัพท์     
    :โทรสาร     
    :E-mail