ข้อมูลทางการเงิน

     พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561 (ปลายปี)พ.ศ. 2561 (ต้นปี)
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม     
สินทรัพย์หมุนเวียน   116,644,331127,556,626120,463,076
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   896,340,050961,452,495996,487,941
สินทรัพย์    1,012,984,3811,089,009,1211,116,951,017
หนี้สินหมุนเวียน   247,227,603314,619,982274,881,213
หนี้สินไม่หมุนเวียน   202,867,471253,394,169357,025,157
หนี้สิน    450,095,074568,014,151631,906,370
ส่วนของเจ้าของ   562,889,307520,994,970485,044,647
     1,012,984,3811,089,009,1211,116,951,017
     พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561 (ปลายปี)พ.ศ. 2561 (ต้นปี)
งบกำไรขาดทุนรวม      
รายได้รวม    699,588,178662,769,358-
ต้นทุนรวม    -572,361,632-534,566,442-
รายได้อื่น    4073240.166598647-
ค่าใช้จ่ายรวม    -71,204,584-69,246,120-
ต้นทุนทางการเงิน   -22,235,173-27,440,976-
ภาษีเงินได้    -222,882-2,164,146-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   4,257,1900-
กำไรสำหรับปี    41,894,33735,950,323-
         กำไร 
     ทุนที่ออกและส่วนเกิน (ขาดทุน) สะสม 
     ชำระแล้วมูลค่าหุ้นสามัญ  ยังไม่ได้จัดสรรรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่เคยรายงานไว้275,000,000120,000,000115,009,582503,401,083
การปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน  -      -      (24,964,935)(24,964,935)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่ปรับใหม่275,000,000120,000,00090,044,647503,401,083
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับปี      
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -      -      35,950,32335,950,323
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 275,000,000120,000,000125,994,970539,351,406
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามที่เคยรายงานไว้275,000,000120,000,000125,994,970539,351,406
การปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน  -      -       -      -      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามที่ปรับใหม่275,000,000120,000,000125,994,970539,351,406
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับปี      
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -      -      41,894,33741,894,337
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 275,000,000120,000,000167,889,307581,245,742
     พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561 (ปลายปี)พ.ศ. 2561 (ต้นปี)
งบกระแสเงินสด      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  193,621,149149,557,805-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  4,555,0417,422,068-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  -199,176,206-155,996,749-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,000,016983,124-