ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม     25612562
สินทรัพย์หมุนเวียน     127,556,626116,644,331
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     961,452,495896,340,050
รวมสินทรัพย์      1,089,009,1211,012,984,381
หนี้สินหมุนเวียน     314,619,982247,227,603
หนี้สินไม่หมุนเวียน     253,394,169202,867,471
รวมหนี้สิน      568,014,151450,095,074
ส่วนของเจ้าของ     520,994,970562,889,307
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    1,089,009,1211,012,984,381
งบกำไรขาดทุนรวม       
รายได้รวม      662,769,358699,588,178
ต้นทุนรวม      (534,566,442) (572,361,632)
รายได้อื่น      6,598,6474,073,240
ค่าใช้จ่ายรวม      (69,246,120) (71,204,584)
ต้นทุนทางการเงิน     (27440976) (22,235,173)
ภาษีเงินได้      (2,164,145.71) (222,882)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     0 4,257,190
กำไรสำหรับปี      35,950,32341,894,337
งบกระแสเงินสด       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    149,557,805193,621,149
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    7,422,0684,555,041
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    (155,996,749) (199,176,206)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)     983,124(1,000,016)