การกับกำดูแลกิจการข้อมูลหุ้น11 หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น


ดาวน์โหลด


12 หนังสือ

บริคณห์สนธิ

และข้อบังคับ


ดาวน์โหลด


13 นโยบาย

ด้านการกำกับ

ดูแลกิจการ


ดาวน์โหลด


14 นโยบายด้าน

บริหารความ

เสี่ยง


ดาวน์โหลด


15 กฎบัตร

คณะกรรมการ

บริษัท


ดาวน์โหลด


16 กฎบัตร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ


ดาวน์โหลด


17 จรรยาบรรณ

นักลงทุน

สัมพันธ์


ดาวน์โหลด


17.1

จรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท


ดาวน์โหลด


17.2

จรรยาบรรณ

พนักงาน


ดาวน์โหลด