โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่  ผู้ถือหุ้น    จำนวนหุ้น%หุ้น
1นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช      195,920,00035.6
2นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช      189,026,00034.1
3นายศรชัย แซ่ตั้ง     33,360,0006.1
4นางสาวสิริมา ขจรวุฒิเดช      22,200,0004.0
5นางสาวสุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช      22,078,0004.0
6นางสาวดารณี มธุพจน์วจนะ     21,920,0004.0
7นายงี่เพ้ง ขจรวุฒิเดช      20,258,0003.7
8นางสาวกรรณิกา ขจรวุฒิเดช      9,838,0001.8
9นางสาวสิริรัตน์ ขจรวุฒิเดช      1,360,0000.2
10นายสมพร ขจรวุฒิเดช      680,0000.1
11นายจิรวุฒิ คุวานันท์      33,360,0006.1