กิจกรรม วันสงกรานต์ 2564

  • กิจกรรม วันสงกรานต์ 2564

    กิจกรรม วันสงกรานต์ 2564

      วันสงกรานต์ปีนี้ คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช และ คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

    นำทีมผู้บริหาร ส่งความปรารถนาดีมาให้พนักงานทุกท่าน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณี ให้พนักงานรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เป็นเพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็น    สิริมงคลแก่ตัวพนักงานด้วย