วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision
To Be Logistic Solution : เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์สินค้าคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ พร้อมขยายธุรกิจค้าขายและโลจิสติกส์วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญในระดับสากล

พันธกิจ MISSION

เป็นผู้ให้บริการขนส่งและค้าขาย คอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน